Kreditne kartice

Kreditna kartica


 • Omogućava odloženo plaćanje roba i usluga;
 • Za plaćanje robe i usluga na prodajnim mestima u zemlji sa istaknutim znakom DinaCard;
 • Za podizanje gotovine na bankomatima i šalterima Banke, kao i drugih banaka u Republici Srbiji;
 • Zasniva se na odobrenom kreditnom limitu na bazi revolvinga;
 • Na iskorišćeni deo limita obračunava se kamata počev od prvog dana narednog meseca od meseca u kome je nastala transakcija. Na taj način, za prvi mesec korišćenja sredstava plaća se 0% kamata;
 • Bez obaveze prenosa mesečne zarade/penzije u Banke;
 • Rok izdavanja je godinu dana a reizdavanja 2 godine;
 • Maksimalni iznos kreditnog limita u zavisnosti od kreditne sposobnosti do visine pet zarada korisnika kartice a najviše do 1.000.000 RSD;
 • Jednom mesečno dobijate izveštaj o izvršenim transakcijama i dospelom dugovanju – izvod;
 • Otplaćuje se po modelu koji izaberete i to: minimalna mesečna otplata 8,33%, 5%, 3,33%, 2,5% ili 2% duga;
 • Kamata se obračunava samo na iskorišćeni deo limita;
 • Limit se obnavlja otplatom mesečne rate ili celokupnog trenutnog duga;
 • Izaberite model kartice, a time i način otplate kredita u skladu sa vašim potrebama i mogućnostima.
 


 Classic kreditna kartica

 

VISA kreditna kartica Jubmes banke sa čip tehnologijom omogućava viši stepen zaštite prilikom plaćanja jer je zasnovana na najsavremenijim tehnološkim rešenjima koja Vam obezbeđuju najviši nivo sigurnosti. Čip tehnologija predstavlja savremen način čuvanja podataka na kartici čime je onemogućeno njihovo kopiranje. Integrisan sigurnosni čip, ugrađen u kartici vrši zaštitu informacija i tako praktično onemogućava njihovu zloupotrebu.

VISA Classic revolving kreditna kartica se izdaje na osnovu:

 • tekućeg računa sa redovnim mesečnim primanjima
 • namenskog tekućeg računa ili
 • namenskog deviznog depozita.

  Kreditna kartica se odobrava u dinarima bez valutne klauzule.

  VISA Classic kreditna kartica je savremeni instrument bezgotovinskog načina plaćanja koji omogućava odloženo plaćanje za transakcije obavljenje kako u zemlji tako i u inostranstvu. Kartica se prihvata na svim prodajnim mestima, POS terminalima i bankomatima na teritoriji gde je istaknut VISA znak.

        Potrebna dokumenta za podnošenje zahteva za dobijanje kredititne kartice  1. Popunjen obrazac Zahtev za kreditni proizvod /Original, 1primerak;

  2. Potvrda o zaposlenju i visini primanja korisnika kredita/žiranta overena od strane Poslodavca /Original, potpisana i overene od strane ovlašćenih lica Poslodavca / 1 primerak;
  3. Lična karta podnosioca zahteva/žiranta/ fotokopija/ 1 primerak;

  4. Rešenje o upisu u sudski registar (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid / 1 primerak;

  5. Rešenje o porezu na dohodak (original na uvid) samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija / Fotokopija –original na uvid –izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;

  6. Uverenje o plaćenom porezu na dohodak i osnovicama na koje se porez plaća (samo za vlasnike samostalnih radnji i agencija) / Fotokopija –original na uvid izdaje se u Poreskoj upravi / 1 primerak;

  7. Obrazac PPDG-5 neophodan dokument za sve klijente koji su poreski obveznici u smislu zakona kojim je uređen porez na dohodak građana /Fotokopija – original na uvid /1 primerak;

  8. Izvod iz banke o prometu na tekućem računu za prethodna tri meseca (ako nema otvoren tekući račun u Banci ) / original, izdaje se u banci gde podnosilac zahteva ima tekući račun sa redovnim prilivom od zarade / 1 primerak;

  9. Penzioni čekovi poslednja 3 meseca (za penzionere) / Original ili fotokopija / 1 primerak;

  10. Saglasnost podnosioca zahteva/žiranata za pribavljanje izveštaja iz KB / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta /1 primerak;

  11. Rešenje o administrativnoj zabrani / Original overen od poslodavca korisnika kredita-žiranta / 2 primerka

  12. Trajni nalog za izmirenje obaveza korisnika kredita / Original potpisan od strane Klijenta / 2 primerka

  13. Menično ovlašćenje za korisnika kredita i žiranta / Original potpisan od strane Klijenta-žiranta / 2 primerka

  14. Potvrda o primljenoj vrednosti u depo / Original potpisan od strane Klijenta /3 primerka;

  15. Upitnik za fizička lica (trasante) / Original potpisan od strane Klijenta / 1 primerak;

  16. Upitnik o povezanim licima / Original potpisan od strane Klijenta /1 primerak.

  Sva navedena dokumenta potrebno je lično dostaviti.

  Visina naknada se utvrđuje u skladu sa Tarifom naknada za usluge Banke

  Za sve dodatne informacije:
  +381 11 22 05 645
  +381 11 22 05 647

   

  VISA nagradna igra

  Svako plaćanje Vašom VISA classic karticom donosi Vam mogućnost za osvajanje jednog od pet putovanja za dvoje na Island! Sve što je potrebno da uradite jeste da plaćate svojom VISA classic karticom, čuvate svoje POS slipove /SMS potvrde ili izvode iz Banke i registrujete svoje transakcije od 1 - 29.12.2017. na sajtu: https://rs.visa.com/

  Pravila nagradne igre možete preuzeti ovde: pravila nagradne igre

  Sve detalje u vezi sa nagradnom igrom pogledajte na: https://rs.visa.com/