Otvaranje računa pravnih lica nerezidenata

Banka nerezidentu-pravnom licu otvara nerezidentni račun na osnovu pismenog zahteva za otvaranje nerezidentnog računa. Uz zahtev dostavlja se sledeća dokumentacija:

  1. izvod iz registra u kome je nerezident - pravno lice upisan u zemlji u kojoj ima registrovano sedište ili, ako je osnovan u zemlji u kojoj se ne vrši upis u takav registar - drugi validni dokument o osnivanju, u skladu s propisima zemlje sedišta na osnovu kojih se može utvrditi pravni oblik ovog nerezidenta i datum njegovog osnivanja;
  2. izvod iz zakona, odnosno drugog propisa ako se nerezidentni račun otvara po tom osnovu;
  3. dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj nerezidenta - pravnog lica ako se zahtev odnosi na otvaranje dinarskog nerezidentnog računa; 
  4. karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga - radi raspolaganja sredstvima na nerezidentnom računu, koji je potpisalo ovlašćeno lice iz rešenja o registraciji nerezidenta - pravnog lica u zemlji sedišta i lica na koje je ovlašćeno lice prenelo pravo potpisivanja, odnosno iz drugog validnog dokumenta o osnovanju koji je overen pečatom.
Dokument iz tačke 1. dostavlja se u kopiji koju je overio nadležni organ i u overenom prevodu na srpski jezik, koji ne mogu biti stariji od tri meseca, pri čemu je nerezident kome banka vodi nerezidentni račun dužan da ovaj dokument dostavi jednom godišnje, odnosno ako ga ne dostavi - banka neće izvršavati transakcije ovog nerezidenta dok ne dostavi taj dokument.

Strana diplomatska i konzularna predstavništva u Republici Srbiji, kod otvaranja nerezidentnog računa u banci, prilažu izvod iz registra koji se vodi kod nadležnih organa u Republici Srbiji i karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga - radi raspolaganja sredstvima na nerezidentnom računu tih predstavništava.

 

+381 11 2205 623

+381 11 2205 625

+381 11 2205 626