Fond za zaštitu investitora

Fond za zaštitu investitora je formiran sa svrhom zaštite investitora u slučaju stečaja člana Fonda ili kada Komisija za hartije od vrednosti donese rešenje o nastupanju osiguranog slučaja. Potraživanja klijenta su osigurana do iznosa od 20.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po klijentu člana Fonda. Sredstva (potraživanja) člana Fonda osigurana su po osnovu obavljanja sledećih usluga:

 

  • Upravljanje portfoliom i
  • Čuvanje i admisnistriranje finansijskim instrumentima za račun klijenta, uključujući čuvanje instrumenata i sa tim povezane usluge, kao što je administriranje novčanim sredstvima i kolateralom.