Korporativne usluge

Korporativne usluge obuhvataju sledeće poslove:
  • Ponude za preuzimanje akcija;
  • Poslove vezane za registraciju i upis finansijskih instrumenata u Centralni registar;
  • Dostavljanje jedinstvene knjige akcionara o zakonitim imaocima finansijskih instrumenata;
  • Usluge vezane za sticanje/otuđenje sopstvenih akcija;
  • Isplata kupona za izdavaoce dužničkih finansijskih instrumenata;
  • Isplata dividende u novcu ili finansijskim instrumentima;
  • Izrada i Ažuriranje informatora na Berzi.

Kontakt:

011/2205-732
011/2205-734

e-mail broker@jubmes.rs