Trgovanje van berze

Van regulisanog tržišta može se trgovati dužničkim finansijskim instrumentima koje je izdala Republika Srbija kao i akcijama akcionarskih društava koje nisu uključene na regulisano tržište.

Državni zapisi Republike Srbije su finansijski instrumenti čija vrednost može biti iskazana u domaćoj ili stranoj valuti. Mogu biti kratkoročni (sa rokom dospeća do jedne godine) i dugoročni (sa rokom dospeća preko jedne godine). Državne zapise mogu da kupuju pravna i fizička lica. Investiranje u državne zapise oslobođeno je direktnog oporezivanja.

Kontakt:

011/2205-732
011/2205-734

e-mail broker@jubmes.rs