Otvaranje računa za pravna lica i preduzetnike (Rezidenti)

Brzo i lako otvaranje računa

Za sklapanje ugovora o otvaranju i vođenju računa, potrebno je da se uz zahtev za otvaranje računa podnesu i sledeća dokumenta:

 1. Rešenje o upisi u Registar nadležnog registarskog organa ili Izvod nadležnog registarskog organa;
 2. Dokument nadležnog organa koji sadrži poreski identifikacioni broj – PIB;
 3. Potvrda o razvrstavanju klijenta prema Zakonu o računovodstvu ;
 4. Overa potpisa lica ovlašćenih za zastupanje na obrascu OP original ili overena kopija;
 5. Akt nadležnog organa o osnivanju, ako klijent nije upisan u Registar nadležnog registarskog organa;
 6. Akt o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje, za klijente koji se ne registruju kod nadležnog registarskog organa (koji se ne osnivaju po zakonu ili po propisu);
 7. Fotokopija lične isprave za Zastupnika;
 8. Jedna blanko menica kao instrument obezbeđenja za usluge platnog prometa;
 9. Zahtev za regitraciju menice;
 10. Karton deponovanih potpisa (obrazac daje Banka);
 11. Upitnik za klasifikaciju (obrazac daje Banka);
 12. Pristupnica za e-banking (obrazac daje Banka);
 13. Ovlašćenje za lica koja će donositi i preuzimati naloge, dokumentaciju, izvode (obrazac daje Banka);
 14. Izjava stranog funkcionera (samo ako se poajvljuje nerezident kao: zastupnik, punomoćnik, prokurista ili stvarni vlasnik);

Uz zahtev za otvaranje drugih, namenskih računa, podnosilac zahteva dostavlja:

 1. poziv na zakon, odnosno propis kojim je uređeno da se sredstva drže odvojeno;
 2. karton deponovanih potpisa lica ovlašćenih za potpisivanje naloga, radi raspolaganja sredstvima s računa, koji je potpisalo ovlašćeno lice i koji je overen pečatom, a kojim će se overavati instrumenti plaćanja.

Zavisno od prosečnogdnevnog stanja dinarskih sredstava na tekućem računu,Banka obračunavakamatu po isteku tekućeg meseca i plaća do 8. dana u narednom mesecu:

Prosečno stanje na
dinarskom tekućem računu

Kamatna stopa

1.000.000-10.000.000

0.50% p.a.

10.000.001-50.000.000

0.60% p.a.

Preko 50.000.001

0.70% p.a.

Obračunava se konformnom metodom za svaki kalendarski mesec i plaća svakog 8. u narednom mesecu

 

+381 11 2205 623

+381 11 2205 625

+381 11 2205 626