Namenski devizni depoziti

JUBMES Banka otvara i vodi namenske račune:


  • Dinarske i devizne račune za kupovinui prodaju obveznica stare devizne štednje;
  • Devizne depozite u svrhu dobijanja i/ili obezbeđenja kredita, kreditnih kartica i garancija.

Sredstvima namenskog depozita ne može se raspolagati sve do izmirenja obaveza po predmetnom ugovoru, ali se mogu koristi za otplatu ugovornih obaveza.

Na sredstva namenskih depozita fizičkih lica Banka ne obračunava naknade i/ili druge troškove koji padaju na teret klijenta.

Osiguranje depozita

JUBMES banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Detaljne informacije http://www.aod.rs/.

Ponudu u vezi sa deviznim računima i depozitima možete dobiti u Ekspozituri Banke.

Podaci o štednim ulozima su poslovna tajna i JUBMES banka garantuje potpunu sigurnost i raspoloživost svih uloga.

 
+381 11 2205 690