Oročeni devizni depoziti

Oročeni devizni depoziti

  • Banka prima depozite u valuti EUR, USD i CHF
  • Visina kamatne stope zavisi od dužine perioda oročenja. Za duže rokove oročenja, ALTA banka nudi povoljne kamatne stope.
Obračun kamate vrši se primenom konformne metode. Nominalna kamatna stopa je fiksna i ne može se menjati u toku trajanja ugovorenog roka oročenja. Kamata se obračunava i isplaćuje u valuti u kojoj je položen depozit.

Banka, u ime i za račun Deponenta, a u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, obračunava i plaća porez na prihod od kamate odbijanjem od iznosa bruto pripisane kamate.

Karakteristike proizvoda:

Vrsta depozitaDevizni depozit sa obračunom i isplatom kamate po isteku perioda oročenja
Iznos sredstava koje Banka prima u depozitMinimalan iznos oročenog depozita je 100,00 EUR, odnosno protivvrednost u drugoj valuti
Valuta depozitaEUR, USD i CHF
Kriterijum za indeksiranjeBez indeksiranja
Kamatna stopa (NKS i EKS)Fiksna, na godišnjem nivou
Troškovi koji padaju na teret klijenta, poznati u trenutku
oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope
Porez na prihode od kapitala po osnovu kamate 15,00%
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a nisu poznati u trenutku oglašavanjaBez dodatnih troškova
 
 

Kamatne stope od 1.1.2020.:

Period oročenjaValuta
EURUSDCHF
NKSEKSNKSEKSNKSEKS
Po viđenju0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
1 mesec0.10%0.08%////
3 meseca0.50%0.42%0.40%0.34%0.01%0.01%
6 meseci0.70%0.59%0.80%0.68%0.01%0.01%
9 meseci0.90%0.76%////
12 meseci1.20%1.02%1.40%1.19%0.01%0.01%
15 meseci1.40%1.19%////
18 meseci1.40%1.19%////
24 meseca1.50%1.28%1.70%1.45%//
25 meseca1.60%1.36%////
36 meseci1.80%1.51%1.70%1.45%//
 
Reprezentativni primeri:

 


 
 
 

Razoročenje depozita pre isteka roka oročenja

Ukoliko Deponent uputi Banci pismeni zahtev za razoročenje depozita pre isteka roka oročenja, Banka će izvršiti isplatu depozita sa kamatom obračunatom do momenta isplate, primenjujući fiksnu nominalnu kamatnu stopu za depozite po viđenju.

Automatsko reoročenje

Najkasnije 15 dana pre isteka roka oročenja depozita Banka će Deponenta obavesti o produženju depozita na isti rok oročenja i u visini nove kamatne stope važeće na dan reoročenja. Deponent ima pravo da u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja raskine ugovor o depozitu.

Ukoliko Deponent u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja Banke ne raskine ugovor, depozit se smatra automatski reoročenim na isti period, a sa kamatnom stopom navedenom u obaveštenju Banke.

Osiguranje depozita

ALTA banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Detaljne informacije http://www.aod.rs/.

Podaci o štednim ulozima su poslovna tajna i ALTA banka garantuje potpunu sigurnost i raspoloživost svih uloga.
 
+381 11 2205 671

+381 11 2205 672