Otvaranje platnih računa

Osnovni račun u RSD


Priliv sredstava na osnovni račun:

  • Gotovinskom uplatom;
  • Prenosom sa drugog računa.

 
+381 11 2205 690