Dinarski računi i dinarska štednja

Dinarski računi

Dinarski račun po viđenju može otvoriti fizičko lice, kao i udruženja fizičkih lica (fondovi, verske zajednice, humanitarne organizacije, zadužbine i sl).

Po dinarskim računima po viđenju Banka ne izdaje platne kartice.

Za otvaranje, vođenje i gašenja računa Banka ne naplaćuje naknadu

Namenski dinarski računi

JUBMES Banka otvara i vodi namenske dinarske račune na zahtev  vlasnika, a u svrhu:
  • učešća u privatizaciji
  • kupovine akcija
  • prodaje akcija
  • polaganja osnivačkog uloga
  • polaganje uloga radi dokapitalizacije preduzeća

Sredstvima na ovim računima ne može se raspolagati sve do izmirenja obaveza po predmetu Ugovora.

Oročena dinarska štednja

JUBMES Banka pruža mogućnosti oročavanja dinarskih depozita po veoma povoljnim uslovima. Periodi na koje Banka prima depozite su: 2, 3, 6 i 12 meseci. Na oročene depozite Banka primenjuje fiksnu kamatnu stopu uz primenu konformnog metoda obračuna.

KARAKTERISTIKE DEPOZITA

Vrsta depozita

Dinarski depozit sa obračunom i isplatom kamate po isteku perioda oročenja

Iznos sredstava koje Banka prima u depozit

Minimalan iznos oročenog depozita je 5.000,00 RSD

Kriterijum za indeksiranje

Bez indeksiranja

Kamatna stopa (NKS i EKS)

Fiksna, na godišnjem nivou

Troškovi koji padaju na teret klijenta

Bez troškova

Kamatne stope u primeni od 20.05.2016.

USLOVI DEPOZITA

Period na koji Banka prima sredstva

á vista

2 meseca

3 meseca

6 meseci

12 meseci

Kamatna stopa
(na godišnjem nivou)

0.30%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

EKS
(na godišnjem nivou)

0.30%

2.50%

3.00%

3.50%

4.00%

REPREZENTATIVNI PRIMER

AUTOMATSKO REOROČENJE

Najkasnije 15 dana pre isteka roka oročenja depozita Banka će Deponenta obavesti o produženju depozita isti rok oročenja i o visini nove kamatne stope važeće na dan reoročenja. Deponent ima pravo da u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja raskine ugovor o depozitu.

Ukoliko Deponent u roku od 30 dana od dana prijema obaveštenja Banke ne raskine ugovor, depozit se smatra automatski reoročenim na isti period, a sa kamatnom stopom navedenom u obaveštenju Banke

Depozit se može reoročiti sa ili bez pripadajuće kamate.

OSIGURANJE DEPOZITA

JUBMES banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Detaljne informacije www.aod.rs.

Ponudu u vezi sa dinarskim računima i depozitima možete dobiti u Ekspozituri Banke.

Podaci o štednim ulozima su poslovna tajna i JUBMES banka garantuje potpunu sigurnost i raspoloživost svih uloga.

Kontakt telefoni: 2205-690
2205-683

Više informacija?

Ako želite više informacija kliknite ovde i posetite našu kontakt stranu.

Sertifikati

Kursna lista

Valuta Kupovni Srednji Prodajni
  CHF 107.66 111.33 115.01
  EUR 121.05 123.27 125.24
  GBP 0.00 161.60 0.00
  USD 107.99 110.19 112.17

dalje

Simbol: JMBN


27.05.2016 4,010.00 0.00%