Dinarski i devizni platni promet

Dinarski platni promet

Dinarski platni promet korporativnih klijenata – plaćanje i naplate vrši se ličnim dostavljanjem naloga na šalteru Banke ili putem elektronskog servisa – e bankinga, koji omogućava pristup i uvid u račune, kreiranje izvoda, plaćanje i transfer sredstava sa dinarskih računa.

Za korišćenje e-banking servisa potrebno je popuniti odgovarajuću pristupnicu i potpisati Ugovor o pružanju usluga elektronskog bankarstva.

Naknade za vršenje platnog prometa (internog i međubankarskog) po RTGS i kliring sistemu Banka naplaćuje u skladu sa Tarifom naknada za usluge Banke, a u zavisnosti od visine naloga i vremena predaje naloga.

Naknada za naloge date elektronskim putem ( e-banking servis ) niža je za 20% od lično dostavljenih naloga.
U zavisnosti od visine prosečnog stanja sredstava na dinarskom platnom računu, Banka mesečno obračunava i plaća kamatu i na sredstva po viđenju.

 

Devizni platni promet

Banka za svoje klijente vrši poslove deviznog platnog prometa - plaćanja u inostranstvo i naplate iz inostranstva na osnovu naloga i dokumentacije podnete u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Pored toga Banka svojim klijentima pruža i druge usluge, kao što su:

  • Otvaranje nostro akreditiva i učešće u naplati loro akreditiva (prijem i pregled dokumentacije, instrukcije), otkup loro akreditiva;
  • Konsalting prilikom izbora instrumenata platnog prometa;
  • Prodaja deviza i efektivnog stranog novca za plaćanje prema inostranstvu i druge propisima predviđene namene, otkup deviza, u rokovima prilagođenim potrebama deviznog platnog prometa klijenata;

Naknade za vršenje deviznog platnog prometa Banka naplaćuje u skladu sa Tarifom naknada za usluge Banke.
Banka od klijenata naplaćuje sve provizije i stvarne troškove koje zaračunavaju inostrani korespodenti, a koje je Banka imala prilikom izvršenja usluga po deviznom poslovanju.