Otvaranje dinarskih i deviznih platnih računa

Uspostavljanju poslovne saradnje sa Bankom po pravilu prethodi otvaranje računa.

Dinarski i devizni računi korporativnih klijenata, redovni i namenski, za rezidente i nerezidente, otvaraju se uz zaključenje ugovora o otvaranju i vodjenju računa.

Za otvaranje računa klijenta potrebno je podneti sledeću dokumentaciju:

  • Zahtev za otvaranje računa;
  • Rešenje ili izvod izdat od strane nadležnog organa za registraciju privrednih subjekata Republike Srbije (ne stariji od 3 meseca u originalu ili overenoj fotokopiji) - za rezidente, odnosno rešenje ili izvod o registraciji preduzeća kod nadležnog državnog organa, sa prevodom na srpski jezik (original ili overena fotokopija ne starija od 3 meseca) - za nerezidente;
  • Izvod o poreskom broju;
  • Izvod iz statistike (za klijente koji se registruju kod suda);
  • Obrazac Overenih potpisa (OP) lica ovlašćenih za zastupanje (u originalu ili overenoj fotokopiji);
  • Karton deponovanih potpisa;
  • Fotokopija identifikacionog dokumenta za ovlašćena lica;
  • Za osnivače čiji udeo iznosi više od 25% potrebno je dostaviti i overenu fotokopiju registracionog dokumenta sa prevodom za osnivača- pravno lice ili fotokopiju lične karte ili pasoša za osnivače- fizička lica;
  • Drugu dokumentaciju predviđenu propisima.

Usluge za vođenje računa klijenata i izdavanje izvoda, gašenja računa, kao i izdavanje raznih potvrda i izveštaja po nalogu klijenta naplaćuju se u skladu sa Tarifom naknada za usluge banke.

Banka razmatra zahteve za otvaranje računa i podnetu dokumentaciju, i u skladu sa svojim procedurama, donosi odluku o otvaranju računa. Ukoliko zahtev za otvaranje računa ne bude prihvaćen, Banka nije dužna da svoju odluku obrazlaže.